فروزان سعادتی
نام و نام خانوادگی : فروزان سعادتی
پست الکترونیک : sales@butanerun.com
سمت در سازمان : معاون فروش
سوابق تحصیلی : فوق لیسانس زبان انگلیسی
شرح وظایف و مسئولیتها :

نظارت و مشاركت در كميته نرخ گذاري

تنظيم و عقد قراردادهاي خدمات حمل

نظارت و مشاركت در امور مربوط به مناقصات

نظارت بر دريافت مطالبات شركت

ارتباط با مشتريان


تلفن مستقيم: 88739894 داخلي 462