نرگس بابایی
نام و نام خانوادگی : نرگس بابایی
پست الکترونیک : sales3@butanerun.com
سمت در سازمان : کارشناس فروش حمل کالای عمومی
سوابق تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
شرح وظایف و مسئولیتها :

نظارت و مشاركت در كميته نرخ گذاري

تنظيم و عقد قراردادهاي خدمات حمل

نظارت و مشاركت در امور مربوط به مناقصات

نظارت بر دريافت مطالبات شركت

ارتباط با مشتريان


تلفن مستقيم: 88739894 داخلي 485